Available courses

NEW !!!

“โลกหลังโควิด-19”จะเป็นโลกที่มีการพลิกโฉมครั้งใหญ่ เป็นการปรับเปลี่ยนทั้งเชิงโครงสร้างและ พฤติกรรมแบบ “ภำคบังค ับ”ก่อให้เกิดโลกที่ผู้คนต้องอิงอาศัยกันมากขึ้น การกระท าของบุคคลหนึ่ง ย ่อม ส่งผลกระทบได้ทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้อื่นไม ่มากก็น้อย จนอาจกล่าวได้ว่า “จำกนี้ไป ผู้คนในโลก สุขก็จะ สุขด้วยกัน ทุกข์ก็จะทุกข์ด้วยกัน”

Updated !!!  

พบกับบทความสาระความรู้เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งต่างประเทศ ในประเทศ รวมถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดินด้วย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“ความรู้พื้นฐานในการตรวจสอบระบบขนส่งทางราง”

(Fundamental of Railway Engineering Audit)โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง “ก้าวย่างแห่งความท้าทายสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน”     การเข้าร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับดิจิทัล


     ผู้เรียนจะได้ทราบถึงองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญํติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 อำนาจหน้าที่ รวมถึงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน

"UNDER CONSTRUCTION"

    เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทราบประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนโครงสร้าง หน้าที่ และอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "การตรวจสอบราคากลางและสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)" 
ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 ณ โรงเเรมนูโวซิตี้ พระนคร กรุงเทพมหานคร

หลักสูตร การเขียนรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับตรวจสอบรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสากลขนาดใหญ่  นายณัฐเสกข์ เทพหัสดิน

วิชา "การบัญชี 1”
ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนา หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2562”

วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


โครงการพัฒนาความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน
หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.ป. การตรวจเงินแผ่นดินและวินัยการเงินการคลังของรัฐ”
และหลักสูตร “หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน”

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การตรวจสอบดำเนินงาน" ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเเรมบางกอก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร


สัมมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 16 -17 กันยายน 2562

 ณ ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 ศูนย์เเสดงสินค้าและการประชุมอิมเเพค เมืองทองธานี