บรรยากาศกิจกรรม KM (ณ 26 กันยายน 2566)

Play Video
SADI KM

ภาพบรรยากาศกิจกรรม KM ของสำนักในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (ณ 26 กันยายน 2566)