แบบประเมินความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระความรู้บทเรียนออนไลน์ให้เหมาะสม ครบถ้วน เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนรู้ยิ่งขึ้น        

2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ให้เหมาะสมตอบสนองความต้องการใช้งานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น