บทเรียนตามกลุ่ม

หมวดหมู่

Course categories
Screenshot-2566-09-25-at-14.16.16-2
การเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ
นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
Blue-White-Futuristic-Gaming-Youtube-Thumbnail
ผู้บริหารกับการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ
ไอรดา เหลืองวิไล