วิธีการเข้าใช้งาน

1. การลงทะเบียนเรียน

ท่านต้องเรียนครบทุกบทเรียน และทำแบบทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน รวมถึงแบบทดสอบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้คะแนนในส่วนที่ใช้วัดผลหรือประเมินผลรวมกันไม่น้อยกว่า 50% จึงถือว่าท่านสอบผ่าน และสามารถขอรับใบ Certificate ได้ ท่านจะต้องเรียนให้จบหลักสูตรภายใน 365 วัน นับตั้งแต่วันแรกของการเข้าระบบเพื่อเรียนในหลักสูตรที่ท่านสมัครไว้

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจบหลักสูตร

เมื่อท่านลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยเริ่มเรียนตั้งแต่บทแรก และไม่สามารถข้ามบทเรียนได้ ท่านจะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนในทุกๆ บทเรียน เพื่อเป็นการเก็บคะแนนระหว่างเรียน และเมื่อท่านเรียนจบ ท่านจะต้องทำแบบประเมินหลักสูตรก่อนการสรุปผลคะแนนทุกครั้ง เพื่อให้สถาบันได้ดำเนินการออก Certificate ในกรณีที่ท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3. รับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

หลักจากทีมงานได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร ผ่าน ช่องทาง E-mail 

ใบประกาศการผ่านหลักสูตร (Certificate of Accomplishment) จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% (9-10 ชั่วโมง) ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด

แพลตฟอร์มแห่ง การเรียนรู้

มาเพิ่มศักยภาพสู่การพัฒนาตนเองที่ดีกว่าเดิม  ค้นหาทักษะและเปิดโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณไปกับเรา