Financial Audit (FA)

ภาษีที่ดินกับการตรวจงเงินแผ่นดิน
ภาษีที่ดินกับการตรวจเงินแผ่นดิน
อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร