Financial Audit (FA)

ภาษีที่ดินกับการตรวจงเงินแผ่นดิน
ภาษีที่ดินกับการตรวจเงินแผ่นดิน
อวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร
ชื่อโครงการ
ความรู้และการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน