Recommended Course

Cover_กระบวนทัศน์การจัดกา
กระบวนทัศน์การจัดการความรู้ในองค์กร
นางนันทพร คงกิจภากรณ์
ปฏิญญากรุงเทพชก66
สตง. ไทยในระดับสากลและการขับเคลื่อนปฏิญญากรุงเทพ
นายสุทธิ สุนทรานุรักษ์
12
หลักสูตร “ท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง”
ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
6
หลักสูตร “๑๐๘ ปี สู่วิถีการตรวจเงินแผ่นดินที่ยั่งยืน”
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2-1
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
ศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป
2-3
ความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Template-VDO-SAO-DNA
"วัฒนธรรมองค์กร"พลังขับเคลื่อน สตง.สู่ความสำเร็จ
ประจักษ์ บุญยัง
Screenshot-2567-04-04-at-14.53.32
การตรวจสอบการเงินภาครัฐสากลเบื้องต้น ภาค 2.1
สำนักการต่างประเทศ
ชื่อโครงการ
ความรู้และการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการพัฒนาระบบ-1
หัวข้อ “ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ”
สำนักงาน ก.พ.
การบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กร (นตส.13)
การบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กร (นตส.13)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (นตส.13)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน