รายงานผลการศึกษา  อบรมกับหน่วยงานภายนอก

KM File Type
_LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (26)
เรื่อง PPTV FORUM 2023 ลงทุนไทยไร้สินบน ปลดล็อกข้อมูลรัฐ จุดเปลี่ยนปราบโกง (Open Government Game changer in Fight against Corruption)

จำนวนการเข้าชม: 13 ครั้ง

_LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (25)
เรื่อง เทคนิคการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย

จำนวนการเข้าชม: 8 ครั้ง

_LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (24)
หลักสูตร กระบวนการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณฯ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงบประมาณ

จำนวนการเข้าชม: 6 ครั้ง

_LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (23)
หลักสูตร วุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย (ม. 77) รุ่นที่ 4

จำนวนการเข้าชม: 5 ครั้ง

_LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (22)
การฝึกอบรม เรื่อง Web Content Accessibility Guidelines ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนการเข้าชม: 4 ครั้ง

_LMS KM องค์ความรู้ภายนอก Cover (21)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ "การปฏิบัติการรวมพลังเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการทุจริต"

จำนวนการเข้าชม: 21 ครั้ง