รายงานผล KM 2 / องค์ความรู้

KM report file type
รายงานผลการปฏิบัติงานของ สพต. ปี 2564 (1)
รายงานถอดบทเรียนความรู้การตรวจสอบผลสัมฤทธ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน เรื่อง "การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน"

จำนวนการเข้าชม: 8 ครั้ง

Cover LMS KM 2 2566 (1)
รายงาน KM 2 สตจ.ชัยนาท เรื่อง การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนการเข้าชม: 16 ครั้ง

Cover LMS KM 2 2566 (1)
KM 2 สตจ.กระบี่ เรื่อง การแจ้งผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย

จำนวนการเข้าชม: 10 ครั้ง

Cover LMS KM 2 2566 (2)
รายงาน KM 2 สตน.3 เรื่อง เทคนิคและวิธีการรวบรวมหลักฐานในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน

จำนวนการเข้าชม: 9 ครั้ง

Cover LMS KM 2 2566
รายงาน KM 2 สงพ.19 เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

จำนวนการเข้าชม: 2 ครั้ง

Cover LMS KM 2 2566 (1)
รายงาน KM 2 สตศ.1 เรื่องที่ 1 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 6 และมาตรา 7 เรื่องที่ 2 การกำหนดประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจสอบตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ศ. 2566 เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและกรณีพิเศษที่ยังไม่ดำเนินการ

จำนวนการเข้าชม: 3 ครั้ง