รายงานผล KM 2 / องค์ความรู้

KM report file type
10
บทความภาษาอังกฤษ ชุด The Highlight ฉบับที่ ๑ เรื่อง "Enhancing Resilience: SAO Thailand's Audit Reveals Key Steps for Strengthening Disaster Preparedness and Response"

จำนวนการเข้าชม: 0 ครั้ง

9
บทความสำนักการต่างประเทศ ลำดับที่ ๖๘ เรื่อง "Casebook การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ INTOSAI Working Group on Public Procurement Audit"

จำนวนการเข้าชม: 0 ครั้ง

8
บทความสำนักการต่างประเทศ ลำดับที่ ๖๗ เรื่อง "ข้อเสนอในการนำ Procurement Performance Model (PPM) มาปรับใช้ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง : กรณีการผูกขาดทางการแข่งขันอันเนื่องมาจากนโยบายการสนับสนุนสินค้าที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย"

จำนวนการเข้าชม: 1 ครั้ง

Cover LMS องค์ความรู้ต่างประเทศ (1)
รายงานสรุปผลการประชุมโครงการวิจัย ครั้งที่ ๕ ASOSAI ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อ การตรวจสอบระยะไกลขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินอนาคตและความท้าทาย (Remote Audit for SAI: Future and Challenges)

จำนวนการเข้าชม: 2 ครั้ง

Cover LMS องค์ความรู้ต่างประเทศ (2)
การเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ของคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ

จำนวนการเข้าชม: 4 ครั้ง

Cover LMS KM 2 2566 (11)
การเข้าร่วมกิจกรรม NCC Forum หัวข้อ “มาตรการการจัดการ PM2.5 เพื่อโลก เพื่อเรา เพื่ออนาคต”

จำนวนการเข้าชม: 13 ครั้ง