สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

State Audit Office of the Kingdom of Thailand

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

State Audit Office of the Kingdom of Thailand

คอร์สใหม่ล่าสุด

Template-VDO-SAO-DNA
"วัฒนธรรมองค์กร"พลังขับเคลื่อน สตง.สู่ความสำเร็จ
ประจักษ์ บุญยัง
2-3
ความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2-1
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
ศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป
6
หลักสูตร “๑๐๘ ปี สู่วิถีการตรวจเงินแผ่นดินที่ยั่งยืน”
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
12
หลักสูตร “ท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง”
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
พรบ.วินัย 65
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

คอร์สของเรา

quality

Recommended Course

book (1)

Performance Audit (PA)

globe

Other Knowledge

book

International Affair

mortarboard

Financial Audit (FA)

book (1)

Core Competency

book

Compliance Audit (CA)

book (2)

Audit Supporting

แพลตฟอร์มแห่ง การเรียนรู้

มาเพิ่มศักยภาพสู่การพัฒนาตนเองที่ดีกว่าเดิม ค้นหาทักษะและเปิดโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณไปกับเรา

Learn Anywhere Anytime

แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องทุกที่และทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัว

Thrive and Grow

แพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมดุลในบรรยากาศที่เน้นการพัฒนา เติบโต และประสบความสำเร็จของทั้งบุคลกรและองค์กรในทุกด้าน

Graded quizzes and assignments

แพลตฟอร์มเพื่อวัดความเข้าใจและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านกิจกรรมแบบทดสอบและวัดผล รวมถึงการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

Learn on your own schedule

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถปรับตารางการเรียนรู้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์และความต้องการส่วนตัวได้ตามสะดวก เพื่อการเรียนรู้ที่มีความสุขและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

องค์กรเครือข่าย