คอร์สเรียน

คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สเรียนทั้งหมด

Template-VDO-SAO-DNA
"วัฒนธรรมองค์กร"พลังขับเคลื่อน สตง.สู่ความสำเร็จ
ประจักษ์ บุญยัง
2-3
ความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2-1
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
ศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป
6
หลักสูตร “๑๐๘ ปี สู่วิถีการตรวจเงินแผ่นดินที่ยั่งยืน”
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
12
หลักสูตร “ท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง”
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
พรบ.วินัย 65
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Cover_การตรวจสอบการเงินภาครัฐเบื้องต้น ภาค1-03
การตรวจสอบการเงินภาครัฐสากลเบื้องต้น ภาค ๑ (Basics of Financial Audit in PublicSector, Part1)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Screenshot-2566-09-25-at-14.16.16-2
การเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ
นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
Blue-White-Futuristic-Gaming-Youtube-Thumbnail
ผู้บริหารกับการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ
ไอรดา เหลืองวิไล
272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
หลักการและแนวคิดในการบริหารงาน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Ai
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิศวกรรมความรู้ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ รุ่นที่ 4
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน