คอร์สเรียน

คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สเรียนทั้งหมด

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Screenshot-2567-04-04-at-14.53.32
การตรวจสอบการเงินภาครัฐสากลเบื้องต้น ภาค 2.1
สำนักการต่างประเทศ
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Template-VDO-SAO-DNA
"วัฒนธรรมองค์กร"พลังขับเคลื่อน สตง.สู่ความสำเร็จ
ประจักษ์ บุญยัง
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
2-3
ความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
2-1
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
ศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป

Course Content

Expand All
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
6
หลักสูตร “๑๐๘ ปี สู่วิถีการตรวจเงินแผ่นดินที่ยั่งยืน”
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
12
หลักสูตร “ท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง”
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/4 Steps
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Cover_การตรวจสอบการเงินภาครัฐเบื้องต้น ภาค1-03
การตรวจสอบการเงินภาครัฐสากลเบื้องต้น ภาค ๑ (Basics of Financial Audit in PublicSector, Part1)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Screenshot-2566-09-25-at-14.16.16-2
การเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ
นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Blue-White-Futuristic-Gaming-Youtube-Thumbnail
ผู้บริหารกับการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลภาครัฐ
ไอรดา เหลืองวิไล
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
หลักการและแนวคิดในการบริหารงาน
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
Ai
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิศวกรรมความรู้ ความสำเร็จในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ รุ่นที่ 4
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started
1
ความเป็นมืออาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน
นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์