เกี่ยวกับเรา

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
ในฐานะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนบริหารงานราชการ ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจ 
และปฏิบัติตนถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความเชื่อมั่นว่าการตรวจเงินแผ่นดินยุคใหม่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้การบริหารการงินการคลังและงบประมาณแผ่นดินเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสริมสร้างและรักษาวินัยการเงินการคลัง ลดความเสียหาย ป้องกันการรั่วไหลและการทุจริตจากการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและ
ศักดิ์ศรีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะสถาบันการตรวจสอบสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง
 

ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561

นายประจักษ์ บุญยัง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่อยู่: ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2271 8000
โทรสาร: 0 2618 5769
อีเมล: saraban@oag.go.th

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่อยู่: ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2271 8000
โทรสาร: 0 2618 5769
อีเมล: saraban@oag.go.th

Learn Anywhere Anytime

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Thrive and Grow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Graded quizzes and assignments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Learn on your own schedule

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.