ครูผู้สอน

การตรวจสอบการเงินภาครัฐสากลเบื้องต้น ภาค 2.1

Screenshot-2567-04-04-at-14.53.32

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
ไม่จำกัดจำนวน

04/04/2024 15:05

คำอธิบายหลักสูตร

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงินภาครัฐ (Financial Audit in Public Sector) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพขององค์การสถาบันตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Framework of Professional Pronouncement: IFPP)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงินภาครัฐ (Financial Audit in Public Sector) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพขององค์การสถาบันตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Framework of Professional Pronouncement: IFPP) ตั้งแต่ความสำคัญของการตรวจสอบการเงินภาครัฐ มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ ภาพรวมการตรวจสอบ และกระบวนการตรวจสอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกระดับ รวมถึงบุคลากรผู้สนใจเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินสากล

โครงสร้างหลักสูตร

บทที่ 1 : อารัมบทการตรวจสอบการเงินภาครัฐ

บทที่ 2 : มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบการเงินภาครัฐ

บทที่ 3 : การตรวจสอบการเงินภาครัฐ

บทที่ 4 : กระบวนการตรวจสอบการเงินภาครัฐ