ครูผู้สอน

การพัฒนาการตรวจเงินเเผ่นดินไทยผ่านบทบาทและความร่วมมือระหว่างประเทศและแนวทางการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง สตง.ไทย และต่างประเทศ

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
500 คน

08/08/2023 14:53 - 31/08/2030 00:00