ครูผู้สอน

การเสวนาเรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินกับองค์กรเครือข่ายในการตรวจเงินแผ่นดิน”

backdrop นตส.12 เสวนา 5 หน่วยงาน

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
1000 คน

26/07/2023 16:01

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดการเสวนาเรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินกับองค์กรเครือข่ายในการตรวจเงินแผ่นดิน” ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 12 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจขององค์กรเครือข่ายในการตรวจเงินแผ่นดิน และแลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ( โดยเฉพาะบทบาทตามมาตรา 7 และมาตรา 95 วรรค 2) เพื่อแสวงหาแนวคิดในการเชื่อมโยงบทบาทการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำเสนอกรณีศึกษาคดีทุจริตที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน หรือทรัพย์สินของรัฐ หรือเชิงนโยบายที่มีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 หน่วยงาน ให้เกียรติเป็นผู้แทนเข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย

  • นายบรรเทิง วัชรเสรีกุล ผู้ตรวจการประจำเขตตรวจการที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • นายมนต์ชัย ชนินทรลีลา รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
  • นายภูเทพ ทวีโชติธนากุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • ดร. อนันต์ คงเครือพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
  • นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมเสวนาในฐานะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและให้เกียรติ ดำเนินรายการ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/8 Steps