ครูผู้สอน

หลักสูตร “๑๐๘ ปี สู่วิถีการตรวจเงินแผ่นดินที่ยั่งยืน”

6

แชร์คอร์สนี้:

โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๐๘ ปี
หลักสูตร “๑๐๘ ปี สู่วิถีการตรวจเงินแผ่นดินที่ยั่งยืน”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
๑) ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ อำนาจ และการตรวจเงินแผ่นดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
๒) ได้เสริมสร้างแนวคิดและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในสภาวการณ์ ที่มีความเปลี่ยนแปลง ทั้งสภาวะสังคม การเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงประเด็นอุบัติใหม่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
๓) ได้เพิ่มพูนความรู้เทคนิค และประสบการณ์การตรวจเงินแผ่นดิน จากผู้มีองค์ความรู้และ ประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

หัวข้อและเนื้อหา

สตง. รอบที่ ๙ ปีที่ก้าว
เนื้อหาวิชา

▪ บทบาทการตรวจเงินแผ่นดิน

▪ สภาวการณ์ความเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบการตรวจเงินแผ่นดิน

▪ ปัจจัยส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินสู่ความสูงสุดและยั่งยืน

๑๐๘ ปี สู่วิถีการตรวจเงินแผ่นดินที่ยั่งยืน
เนื้อหาวิชา

▪ ภาพสะท้อนการตรวจเงินแผ่นดิน

▪ การเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับตัวอย่างรวดเร็ว

▪ ฉากทัศน์และเป้าหมายความสำเร็จขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน

ฝากไว้ให้คิด ทิ้งไว้ให้จำ
เนื้อหาวิชา

▪ องค์ความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน

▪ องค์ความรู้การปฏิบัติงานสนับสนุน

▪ องค์ความรู้การปฏิบัติตน

▪ แนวคิดเชิงบวกต่อการปฏิบัติหน้าที่การตรวจเงินแผ่นดิน

กำหนดวัน และเวลา
วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

สถานที่จัดโครงการสัมมนา
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี