ครูผู้สอน

โครงการถอดบทเรียนความรู้ด้านการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การตรวจสอบระยะไกล Remote Audit

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
500 คน

08/08/2023 17:31 - 31/05/2031 00:00