ครูผู้สอน

หัวข้อ “ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ”

โครงการพัฒนาระบบ-1

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
ไม่จำกัดจำนวน

15/05/2024 16:25

โครงการพัฒนาระบบและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หัวข้อ “ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ”
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น.
รูปแบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์แบบถ่ายทอดสด Zoom Webinar

เนื้อหา
▪ ข้อกฎหมาย : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
▪ แนวทางของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552

วิทยากร
วิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/5 Steps