ครูผู้สอน

โครงการส่งเสริมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หัวข้อ การปฏิบัติงาน ปฏิบัติธรรม นำสุข

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
500 คน

08/08/2023 14:46 - 30/06/2030 00:00