ครูผู้สอน

กระบวนทัศน์การจัดการความรู้ในองค์กร

Cover_กระบวนทัศน์การจัดกา

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
ไม่จำกัดจำนวน

27/07/2023 10:38

คอร์สนี้มีการกำหนดการลงทะเบียนด้วย "ตำแหน่ง","ระดับ","สำนัก/กอง" หรือ "กลุ่ม"