ครูผู้สอน

การเสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

Screenshot-2566-09-25-at-14.16.16-2

แชร์คอร์สนี้:


เปิดลงทะเบียน
เปิดรับ
ไม่จำกัดจำนวน

28/09/2023 14:36

คอร์สนี้มีการกำหนดการลงทะเบียนด้วย "ตำแหน่ง","ระดับ","สำนัก/กอง" หรือ "กลุ่ม"