ครูผู้สอน

หลักสูตร “ท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง”

12

แชร์คอร์สนี้:

โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๐๘ ปี
หลักสูตร “ท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
๑) ได้เพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสาธารณะ ของ อปท. ให้ถูกต้องตกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ
๒) ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการวางแผนหรือ การจัดดำเนินโครงการบริการ
สาธารณะ ของ อปท. ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ
๓) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อและเนื้อหา
หัวข้อ “อปท. รู้วินัย จัดงานได้ ใช้เงินเป็น จัดซื้อจัดจ้างอย่างมั่นใจถูกต้องตามวินัยการเงินการคลัง และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ ของ อปท.” (ด้านการเงิน และด้านการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง)

เนื้อหา

▪ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต โครงการบริการสาธารณะของ อปท.

▪ การบริหารจัดการโครงการ

▪ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

▪ การใช้จ่ายเงินอุดหนุน

▪ สร้างความรู้จัก IT Tools Application

▪ การนำ IT Tools Application ไปใช้

▪ ประโยชน์การนำ IT Tools Application ไปใช้

▪ ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง

กำหนดวัน และเวลา
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

สถานที่จัดโครงการสัมมนา
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบการบรรยาย : Download

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/4 Steps