การตรวจเงินแผ่นดินไทย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

คิดเพื่อชาติ การตรวจเงินแผ่นดินไทยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

"สัตย์ซื่อ มืออาชีพ อิสระ และเป็นกลาง" ติดตามรับชม รายการคิดเพื่อชาติ : การตรวจเงินแผ่นดินไทยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คุณสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน