สตง. 108 ปี Docuseries ตามรอยที่ทำการตรวจเงินแผ่นดิน EP.8/8

71

EP 8 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 และที่ทำการใหม่