แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ สตง. เข้ารับการศึกษาอบรม ฯ พ.ศ. 2564

adobe-pdf3324