ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการความรู้

KM File Type
272873772_272760764961870_6708763275568967476_n
2.ระเบียบ สตง. ว่าด้วยการบริหารราชการ 2567

จำนวนการเข้าชม: 0 ครั้ง

adobe-pdf3324
1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ

จำนวนการเข้าชม: 13 ครั้ง

adobe-pdf3324
2.ระเบียบ สตง. ว่าด้วยบริหารราชการ สตง. 2561

จำนวนการเข้าชม: 10 ครั้ง

adobe-pdf3324
3.หนังสือ สพต ที่ ตผ 0016-1265 ลว 25 ธ.ค. 2561 และ ตผ 0016-ว33 ลว 7 ม.ค. 2562 แจ้งเวียนแนวทางฉบับปรับปรุง หลักการอนุมัติค่าใช้จ่าย

จำนวนการเข้าชม: 6 ครั้ง

adobe-pdf3324
4.หนังสือ สพต. ที่ ตผ 0016-2133 ลว 29 พ.ย. 2562 ขออนุมัติ ผตง. แจ้งเวียนแนวทางฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

จำนวนการเข้าชม: 5 ครั้ง

adobe-pdf3324
5.หนังสือ สพต. ที่ ตผ 0016-ว2201 ลว 13 ธ.ค. 2562 แจ้งเวียนส่ง KM 1 และ KM 2 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

จำนวนการเข้าชม: 4 ครั้ง