รายงาน KM 2 สตศ.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องที่ 1 แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2561 มาตรา 6 และมาตรา 7เรื่องที่ 2 การกำหนดประเด็นการตรวจสอบ เกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ และแนวทางการตรวจสอบตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ศ. 2566เรื่องที่ 3 การบริหารจัดการงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและกรณีพิเศษที่ยังไม่ดำเนินการ

รายงาน KM 2 สงพ.3 เรื่อง การประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน การพัฒนาความรู้การปฏิบัติงานวินัยการเงินการคลังของรัฐและสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา