บทความสำนักการต่างประเทศ ลำดับที่ ๖๗ เรื่อง “ข้อเสนอในการนำ Procurement Performance Model (PPM) มาปรับใช้ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง : กรณีการผูกขาดทางการแข่งขันอันเนื่องมาจากนโยบายการสนับสนุนสินค้าที่ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย”