ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรและรายวิชาในระบบ E - Learning ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDGA)

หลักสูตรและรายวิชาในระบบ E – Learning ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDGA)…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย"

วันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อการตรวจสอบหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย”…

โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ รุ่นที่ 3” วันที่ 21 –…

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อการตรวจสอบ

หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย” รุ่นที่ 1 วันที่ 11 – 15…