หลักสูตรและรายวิชาในระบบ E – Learning ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDGA)

หลักสูตรและรายวิชาในระบบ E – Learning ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDGA)

E – Learning ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

หมวด การพัฒนาองค์ความรู้

KD04 การเขียนหนังสือราชการ: เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ

KD05 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

KD08 กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ

KD10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

KD14 สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ

KD21 กฎหมายมหาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

KD22 สาระสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

KD23 หลักและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ

KD29 ศิลปะในการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ

KD30 การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม

KD32 วินัยข้าราชการพลเรือนรายมาตรา

KD42 การบริหารผลการปฏิบัติราชการ

หมวด การพัฒนากรอบความคิด

MS04 การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน

หมวด ทักษะเชิงยุทธศาสตร์และภาวะผู้นำ

SL01 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

SL02 การสื่อสารและการประสานงาน

SL03 การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน

SL04 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

SL05 การพัฒนาการคิด

SL07 การคิดวิเคราะห์ (Analytical Skill)

SL08 การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา

SL12 การสอนงาน (Coaching)

SL13 EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ

SL14 ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People)

SL16 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

SL45 ทักษะการสื่อสารโน้มน้าว

หมวด ทักษะดิจิทัล

DS03 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

DS04 Digital Code of Merit

DS09 การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)

DS19 Tools สำหรับการฝึกอบรมออนไลน์

หมวด ทักษะด้านภาษา

LS01 ภาษาอังกฤษ: การเขียนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

LS02 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน: การสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ

LS03 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน: การเขียนจดหมายโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ

LS04 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน: การอ่านที่มีประสิทธิภาพ

LS05 การเขียนหนังสือโต้ตอบทางราชการเป็นภาษาอังกฤษ

E – Learning ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDGA)

หมวด Digital transformation

– การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

– จุดประกายความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม Building an Innovation Mindset

หมวด Digital Literacy

– ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (Digital Literacy: Essential Skills for Working Online)

– การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness

– การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace)

– ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

– Digital Literacy: ความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence)

หมวด Digital Governance, Standard, and Compliance

– การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness)

– แนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

– ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยไซเบอร์ (Understanding Cybersecurity Risk Management)

– กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (PDPA for Government Officer)

– แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline)

หมวด Digital Technology

– ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

– เทคนิคการสร้างและการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) เพื่อการทำงานภาครัฐ

– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ

– หลักการสร้างภาพข้อมูลและการออกแบบแดชบอร์ดอย่างมีประสิทธิภาพ (The Principle of Data Visualization and Dashboard Design)

– การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการภาครัฐ (Blockchain for Government Services)

– แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government Services)

– ความรู้และความเข้าใจข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Literacy for Data Analytics)

Link ก.พ.

Link TDGA