โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย”

วันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อการตรวจสอบหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย” รุ่นที่ 2 โดย นายสรรเสริญ พลเจียก กรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (Mindset of Compliance Audit)” นายอรุณ สังข์ทอง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 และ นายวีระพงศ์ รอดรักขวัญ ที่ปรึกษาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ศ. 2566” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Share:

More Posts