โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความรู้และการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน”

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567

ผ่านระบบ Zoom Webinar