โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ระยะที่ 2 Capacities Building & Implementation

วันที่ 22 – 24 พ.ย. 66