โครงการพัฒนาระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หัวข้อ “ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ”

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Webinar