โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อการตรวจสอบ

หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย”

รุ่นที่ 1 วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567

ผ่านระบบ Zoom Meeting

Share:

More Posts