โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

วันที่ 14 – 16 พ.ย. 66 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์