การเสวนาเรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินกับองค์กรเครือข่ายในการตรวจเงินแผ่นดิน”

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดการเสวนาเรื่อง “การตรวจเงินแผ่นดินกับองค์กรเครือข่ายในการตรวจเงินแผ่นดิน” ภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 12 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจขององค์กรเครือข่ายในการตรวจเงินแผ่นดิน และแลกเปลี่ยนมุมมองที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ( โดยเฉพาะบทบาทตามมาตรา 7 และมาตรา 95 วรรค 2) เพื่อแสวงหาแนวคิดในการเชื่อมโยงบทบาทการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการนำเสนอกรณีศึกษาคดีทุจริตที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน หรือทรัพย์สินของรัฐ หรือเชิงนโยบายที่มีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก 5 หน่วยงาน ให้เกียรติเป็นผู้แทนเข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย