สตง. เตือนประชาชนระวัง ! กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สตง. รับจัดทัวร์พาท่องเที่ยว

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่า มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สตง. รับจัดทัวร์ พาท่องเที่ยวเดินป่าในประเทศไทย โดยไม่มีการแจ้งเลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยวให้ลูกค้าได้รับทราบ ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือร้องเรียนในระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ สตง. พบว่า รายชื่อดังกล่าวไม่ใช่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ สตง. จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารของ สตง. ได้ทาง www.audit.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 271 8000 ในวันและเวลาราชการ “สตง. เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินและตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย และไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของ สตง. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ที่มีการนำไปแอบอ้างแต่อย่างใด” ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าว

ผู้ว่า สตง. เตือน! ระวังแอบอ้าง จนท. ตรวจเงินแผ่นดิน รับจัดทัวร์ท่องเที่ยว

ผู้ว่า สตง. เตือนประชาชนระวัง กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ตรวจเงินแผ่นดิน สตง. รับจัดทัวร์พาท่องเที่ยวพร้อมแนะหากมีข้อสงสัย ให้สอบถามข้อมูลได้ที่ สตง. โดยตรง นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่า มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สตง. รับจัดทัวร์พาท่องเที่ยวเดินป่าในประเทศไทย โดยไม่มีการแจ้งเลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยวให้ลูกค้าได้รับทราบ ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือร้องเรียนในระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ สตง. พบว่า รายชื่อดังกล่าวไม่ใช่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ สตง.   จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารของ สตง. ได้ทาง www.audit.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 271 8000 ในวันและเวลาราชการ “สตง. เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินและตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย และไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของ สตง. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ที่มีการนำไปแอบอ้างแต่อย่างใด” ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าว อ้างอิง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

สตง. ร่วมสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายใต้นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตระหนักถึงความสำคัญของปิญหาหมอกควันไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตสุขภาพของประชาชนและเศรษฐกิจภาคเหนือในวงกว้าง ซึ่งการจัดทำระบบป่าเปียก เช่น การสร้างฝายกั้นนํ้า เป็นทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้โดยใช้ทรัพยากรนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟ โดยความชุ่มชื้นที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดไฟป่าได้ยากและส่งผลให้การพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้นฟูป่าไม้ได้ผลมากขึ้น สตง. จึงได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของงานจัดจ้างทำระบบป่าเปียกในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 26 แห่ง จากทั้งหมด 70 แห่ง และการตรวจสอบเอกสารภาพถ่ายการตรวจรับงานก่อสร้างของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และบันทึกรายงานการควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ปรากฏข้อตรวจพบ ดังนี้ ข้อตรวจพบที่ 1 การก่อสร้างระบบป่าเปียกไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญา และไม่สามารถใข้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ 1.1    ตามแบบรูปรายการกำหนดให้พื้นฝาย ค.ส.ล. มีความหนา 0.20 เมตร แต่จากการตรวจสอบพบว่า มีระบบป่าเปียก จำนวน 4 แห่ง ที่มีความหนาระหว่าง 0.10-0.15 เมตร ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบป่าเปียกไมม้ความมั่นคงแข็งแรง นอกจากนี้ในส่วนของงานท่อ LDPE ตามแบบรูปรายการได้กำหนดให้ต้องขุดคู วางท่อฝังกลบตามแนว Contour ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีระบบป่าเปียกจำนวน20 แห่ง ที่ไม่มีการขุดคูฝืงกลบท่อ LDPE ซึ่งอาจทำให้ท่อ […]