หลักสูตรและรายวิชาในระบบ E – Learning ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDGA)

หลักสูตรและรายวิชาในระบบ E – Learning ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (TDGA) E – Learning ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หมวด การพัฒนาองค์ความรู้ KD04 การเขียนหนังสือราชการ: เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ KD05 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 KD08 กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ KD10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ KD14 สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติราชการ KD21 กฎหมายมหาชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 KD22 สาระสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง KD23 หลักและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ KD29 ศิลปะในการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ KD30 การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม KD32 วินัยข้าราชการพลเรือนรายมาตรา KD42 การบริหารผลการปฏิบัติราชการ หมวด การพัฒนากรอบความคิด MS04 การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน หมวด ทักษะเชิงยุทธศาสตร์และภาวะผู้นำ […]

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย”

วันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อการตรวจสอบหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย” รุ่นที่ 2 โดย นายสรรเสริญ พลเจียก กรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (Mindset of Compliance Audit)” นายอรุณ สังข์ทอง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 และ นายวีระพงศ์ รอดรักขวัญ ที่ปรึกษาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ศ. 2566” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ รุ่นที่ 3” วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567 จังหวัดนครสววรค์

โครงการพัฒนาระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หัวข้อ “ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ”

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Webinar

โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อการตรวจสอบ

หลักสูตร “การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายแนวใหม่” และ “ความรู้วินัยการเงินการคลังของรัฐ และการใช้ IT Tools Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ” สำหรับปีงบประมาณ 2567 วันที่ 17 – 19 มกราคม 2567 ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

สตง. เตือนประชาชนระวัง ! กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สตง. รับจัดทัวร์พาท่องเที่ยว

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่า มีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สตง. รับจัดทัวร์ พาท่องเที่ยวเดินป่าในประเทศไทย โดยไม่มีการแจ้งเลขที่ใบอนุญาตนำเที่ยวให้ลูกค้าได้รับทราบ ซึ่งจากการตรวจสอบรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือร้องเรียนในระบบฐานข้อมูลบุคลากรของ สตง. พบว่า รายชื่อดังกล่าวไม่ใช่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของ สตง. จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่าหลงเชื่อ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ร้องเรียน แจ้งเบาะแส รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารของ สตง. ได้ทาง www.audit.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 271 8000 ในวันและเวลาราชการ “สตง. เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินและตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย และไม่มีเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของ สตง. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ที่มีการนำไปแอบอ้างแต่อย่างใด” ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าว