Available courses

     การเข้าร่วมเรียนหลักสูตรออนไลน์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้เกี่ยวกับดิจิทัล

"PENDING APPROVAL by THE AUDITOR GENERAL"

     ผู้เรียนจะได้ทราบถึงองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญํติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 อำนาจหน้าที่ รวมถึงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนทราบถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน

"UNDER CONSTRUCTION"

    เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ทราบประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนโครงสร้าง หน้าที่ และอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ขององค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน

วิชา "การบัญชี 1”
ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการสัมมนา หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2562”

วันที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การตรวจสอบดำเนินงาน" ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเเรมบางกอก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร "การตรวจสอบราคากลางและสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)" 
ระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 ณ โรงเเรมนูโวซิตี้ พระนคร กรุงเทพมหานคร
โครงการพัฒนาความรู้การตรวจเงินแผ่นดิน
หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.ป. การตรวจเงินแผ่นดินและวินัยการเงินการคลังของรัฐ”
และหลักสูตร “หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน”

สัมมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 16 -17 กันยายน 2562

 ณ ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม ชั้น 4 ศูนย์เเสดงสินค้าและการประชุมอิมเเพค เมืองทองธานี