หัวข้อ “ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ”

โครงการพัฒนาระบบและวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหัวข้อ “ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ”วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น.รูปแบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์แบบถ่ายทอดสด Zoom Webinar เนื้อหา▪ ข้อกฎหมาย : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551▪ แนวทางของระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 วิทยากรวิทยากรจากสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

การตรวจสอบการเงินภาครัฐสากลเบื้องต้น ภาค 2.1

คำอธิบายหลักสูตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงินภาครัฐ (Financial Audit in Public Sector) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพขององค์การสถาบันตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Framework of Professional Pronouncement: IFPP) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงินภาครัฐ (Financial Audit in Public Sector) ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพขององค์การสถาบันตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Framework of Professional Pronouncement: IFPP) ตั้งแต่ความสำคัญของการตรวจสอบการเงินภาครัฐ มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ ภาพรวมการตรวจสอบ และกระบวนการตรวจสอบ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทุกระดับ รวมถึงบุคลากรผู้สนใจเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินสากล โครงสร้างหลักสูตร บทที่ 1 : อารัมบทการตรวจสอบการเงินภาครัฐ บทที่ 2 : มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบการเงินภาครัฐ บทที่ 3 : การตรวจสอบการเงินภาครัฐ บทที่ 4 : กระบวนการตรวจสอบการเงินภาครัฐ

“วัฒนธรรมองค์กร”พลังขับเคลื่อน สตง.สู่ความสำเร็จ

วัฒนธรรมองค์กรของ สตง. เป็นอย่างไร ??? สพต. ขอเชิญชวนทุกคนมา Shake!!! & Check เรียนรู้ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร กับท่านประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน EP.1 วัฒนธรรมองค์กรของ สตง. และบุคลากรต้นแบบของ สตง. EP.2 “สัตย์ซื่อ มืออาชีพ อิสระและเป็นกลาง” ในมุมมองของ ผตง. EP.3 วัฒนธรรมองค์กรของ สตง. ที่ ผตง. ขอส่งต่อ

หลักสูตร “๑๐๘ ปี สู่วิถีการตรวจเงินแผ่นดินที่ยั่งยืน”

โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๐๘ ปีหลักสูตร “๑๐๘ ปี สู่วิถีการตรวจเงินแผ่นดินที่ยั่งยืน” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ๑) ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ อำนาจ และการตรวจเงินแผ่นดิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน๒) ได้เสริมสร้างแนวคิดและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในสภาวการณ์ ที่มีความเปลี่ยนแปลง ทั้งสภาวะสังคม การเมือง เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงประเด็นอุบัติใหม่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)๓) ได้เพิ่มพูนความรู้เทคนิค และประสบการณ์การตรวจเงินแผ่นดิน จากผู้มีองค์ความรู้และ ประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน หัวข้อและเนื้อหา ” สตง. รอบที่ ๙ ปีที่ก้าว “ เนื้อหาวิชา ▪ บทบาทการตรวจเงินแผ่นดิน ▪ สภาวการณ์ความเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบการตรวจเงินแผ่นดิน ▪ ปัจจัยส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรการตรวจเงินแผ่นดินสู่ความสูงสุดและยั่งยืน ” ๑๐๘ ปี สู่วิถีการตรวจเงินแผ่นดินที่ยั่งยืน “ […]

หลักสูตร “ท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง”

โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๐๘ ปีหลักสูตร “ท้องถิ่นไทย ร่วมใจรักษา วินัยการเงินการคลัง” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ๑) ได้เพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดโครงการบริการสาธารณะ ของ อปท. ให้ถูกต้องตกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ๒) ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการวางแผนหรือ การจัดดำเนินโครงการบริการสาธารณะ ของ อปท. ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ๓) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง หัวข้อและเนื้อหาหัวข้อ “อปท. รู้วินัย จัดงานได้ ใช้เงินเป็น จัดซื้อจัดจ้างอย่างมั่นใจถูกต้องตามวินัยการเงินการคลัง และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการบริการสาธารณะ ของ อปท.” (ด้านการเงิน และด้านการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง) เนื้อหา ▪ ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต โครงการบริการสาธารณะของ อปท. ▪ การบริหารจัดการโครงการ ▪ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ▪ การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ▪ สร้างความรู้จัก […]